آیین‌بازگشایی انجمن‌اسلامی پیشرو دانشگاه تربیت‌مدرس برگزار شد