27 روستای بالای 200 خانوار خراسان رضوی از وجود روحانی مستقر محروم هستند