دانشجویان دانشگاه تبریز بیش از 51 میلیارد ریال وام گرفتند