عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت: وزارت ارتباطات می تواند خریدار دانش فنی تولید شده در حوزه فاوا