۷۰ درصد فضاهای ساخته شده توسط خیران در نقاط عشایری بوده است