برانکو: طی 10 روز آینده درباره لیست قطعی بازیکنان تصمیم می گیرم