پرونده های زیادی مربوط به خون های آلوده فرانسه درجریان است