معاون دفتر رییس جمهوری : منافع ملی نباید پای مسایل سیاسی و جناحی، ذبح شود