برای مساوی در دربی به میدان نمی رویم | وضعیت نامعلوم است،انتظار هواداران این است که تکلیف باشگاه روشن