تصویب خرید هزار و 880 دستگاه دوربین برای تقویت سیستم کنترل الکترونیک جاده ها