برگزاری همایش سراسری 1000 نفری حافظان قرآن کریم در شیراز