شناسایی و احیاء موقوفات حوزه علمیه از اولویت های سازمان اوقاف است