عشق به یونایتد، تنفر از گلیزرها؟ / گلیزرها برنده بازی پس از 10 سال