بیمارستان ها را تحویل نمی گیریم/برای نوسازی کمک می کنیم