رییس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران از خبرگزاری جمهوری اسلامی بازدید کرد