دكمه كت ۱۶۰ ميلياردي افتاد ، آقاي تاج! | باشگاههای فوتبال ایران در آستانه ورشکستگی