انضباط کارکنان بانک سپه در میان سیستم بانکی مثال زدنی است