انتظامی: ورود به حریم خصوصی افراد، توهین وتخریب، آفت جامعه خبری است