امامان جمعه در زمینه پدیده زمین خواری روشنگری کنند