سوییس خواستار پایبندی طرفهای درگیر در یمن به تعهدات بین المللی خود شد