سپاهان شانس سوم قهرمانی است/ نفت مسجدسلیمان بدشانسی آورد