تعداد تلفات حمله عربستان به شرق صنعاء به ۴۰ کشته افزایش یافت