توسعه پایگاه امداد و نجات گردنه اسدآباد 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد