چرخه اقتصادی در حوزه نشر بیمار است/برای معافیت انتشارات از مالیات قانون وجود دارد