تیم هسته ای سرخود نمی‌تواند مواردی را به تصویب برساند