ارایه گزارش عملکرد دانشگاه علمی و کاربردی در کمیسیون صنایع مجلس