حضور بازیگر زن و همسر فوتبالیستش در «خوبی از خودتونه»