گزارش عملکرد صادرات غیر نفتی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد