معرفی ظرفیت های سبزوار نیازمند همت مسوولان و رسانه های گروهی است