هلال احمر فریدونشهر؛ از حادثه سرتنگ تا المپیاد دادرس