الشرقیه شاهد بزرگترین تظاهرات شیعیان/آل‌سعود خودروی زرهی و نیروهای ویژه فرستاد