معاون فرماندار تهران: فناوری نوین سرانه مطالعه را افزایش می دهد