امام جمعه کرمان: قرآن باید مبنای عمل همگان برای رسیدن به کمال باشد