نماینده سقز: امضایم پای طرح توقف مذاکرات جعلی است +اسامی که طراحان اعلام کرده اند