روزنامه صهیونیستی:اسرائیل به عربستان بمب اتم می دهد!