حجی‌زواره دومین نماینده‌ایران در شیاپ‌چانگ روسیه/ جدال فرزان پای فینال