آغاز به کار نخستين دفتر خدمات الکترونيک قضايي در استان همدان