دولت باید اقدامات لازم جهت کاهش قیمت کتاب را در دستور کار قرار دهد