کارگاه عبابافی در محل ساخت ضریح خیمه‌گاه حضرت ابوالفضل افتتاح شد