تمرین شاگردان پیمان‌ اکبری بر خلاف مسیر باد/ بررسی نقاط قوت و ضعف هندی‌ها