پرویز: وزیر ارشادی که فرق شناسنامه و پروانه نشر را نمی‌داند!/ حمزه‌زاده: نسبت شنبه‌بازار کتاب با مطا