حمزه‌زاده: از ناشر که سرمایه خود را در این کار گذاشته حمایت نمی‌شود