ظرفیتهای بالقوه استان در خدمت میزبانی مسابقات آسیایی او - اسپرت است