برخورد با افراد متخلف اعتماد عمومی به تشکیلات قضایی را ارتقا می دهد