مشارکت در میز اشتراک پیکره های دو زبانه در حوزه خط و زبان فارسی