حدادعادل، صفارهرندی و سعید قاسمی میزبان رونمایی روی ماه یک شهید