هدر روی عامل اصلی بحران آب/ آموزش و ترویج در کشاورزی تعطیل است