نبرد در کانال ماهی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد