بازديد معاون اول رييس جمهور از مجتمع توليد اورانيوم شهيد رضايي نژاد