نقش رزمندگان کرمان در عملیات بیت المقدس در جامعه تبیین شود